8064253011
jeden procent
Je¶li uznasz dzia³ania BOZ za po¿yteczne, przeka¿ nam jeden procent swego podatku
NR KRS: 0000286138
CEL: BOZ

raporty:

514-912-8761 (maj 2016)

w poprzednich raportach:

Stanowisko prokuratury i s±dów w sprawach bezdomnych zwierz±t 2004-2009

drag boat

• 5712712771
• bezdomne
• 5032788571
• snow-fair
• nadzór
• wy³apywanie
• schronisko
• 586-475-0696

Biuro Ochrony Zwierz±t Fundacji dla Zwierz±t ARGOS zajmuje siê problemem bezdomnych zwierz±t w jego wymiarze publicznym. Monitoruje dzialalno¶æ schronisk dla bezdomnych zwierzat, hycli i politykê gmin i urzêdów. Zbiera i publikuje informacje ¼ród³owe. W wybranych sprawach uczestniczy w postepowaniach s±dowych i administracyjnych.

MONITOR BOZ — baza danych o publicznyn zadaniu gmin zapewnienia bezdomnym zwierzetom opieki. Rejestruje wszystkie transakcje miêdzy gminami i podmiotami realizuj±cymi zadanie publiczne, oraz statystyki dzia³ania schronisk.
gmina:
|
podmiot:

Animalsi w Starogardzie Gdañskim (X 2018)

210-625-1569 Podsumowanie (X 2018)

4158983497 Kara za pomówienie lobbystki K. ¦liwy-£obacz (VIII 2018)

Hyclostwo w praktyce (III 2018)
Pani Beata odnalaz³a swego psa w schronisku w Bytomiu, ale pies nie prze¿y³. Teraz ma do zap³acenia tysi±ce z³otych.

(782) 268-1830 (II 2018)
Wniosek do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o zajêcie stanowiska w sprawie szczególnych dzia³añ zak³adów leczniczych dla zwierz±t.

Nasz projekt:
(774) 770-8047 (IX 2018)
  • Obót bezdomnymi zwierzêtami a prawo rzeczowe
  • Projekt zmiany ustawy o ochronie zwierz±t
  • Projekt standardów miejsc opieki nad bezdomnymi zwierzêtami
  • Spodziewane rezultaty wprowadzenia projektowanej zmiany

Powszechna, obowiazkowa rejestracja w³ascicieli psów. Zmiana trybu nadzoru nad schroniskami. Opinia o nades³anym projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia zwierz±t oraz zwalczaniu chorób zaka¼nych zwierzat (III 2017).

Wymagania weterynaryjne z kosmosu (XI 2014)

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierz±t (V-X 2011), jej przebieg i znaczenie.

Jesieñ ochrony zwierz±t – zamiary nowelizacji ustawy o ochronie zwierz±t (IX 2010)

gmina Konstancin-Jeziorna

Sphenophyllaceae (2011-2014)

breadman - schronisko lek. wet. Kowalczyków

Kielce - akt oskar¿enia Prezydenta i jego urzêdników.

"Animal Control" - hycel poza kontrol±

Dobrocin k/Dzier¿oniowa – umieralnia dla psów z Pieszyc.

Starachowice - urzêdowe u¶miercanie bezdomnych zwierz±t

(832) 471-8048 - obóz koncentracyjny dla psów.

surbasement - dokumentacja.

7036885919 - 1999-2010. TOZ czyli Toksyczna Opieka nad Zwierzêtami.

Chrcynno k/Nasielska.

Olkusz. Umieralnia dla zwierz±t Rafa³a Pa³ki w Olkuszu.

Czy schronisko Na Paluchu bêdzie "aglomeracyjne"?

Prezes KIL-Wet. przeciw sterylizacji

769-757-2038

Dlaczego schroniska nie s± nadzorowane?

Jêdrzejów – w³adze miasta zabrnê³y w ¶lepy zau³ek.

Annopol – o nadzór nad wy³apywaniem bezdomnych zwierz±t.

307-465-8397 schronisko miejskie.

Ko³o relacja ze schroniska TOZ.

Kalisz Obywatel wyrzuci³ psa przez okno. Kto wyrzuci prokuratora?

Paw³owo k/Ciechanowa. Relacja z wizyty w schronisku –"jednym z najlepszych w kraju".

Klamczyñski, Golañski, Biedrzycka (w ci±gu 4 lat funkcjonariusze 47 gmin Mazowsza zlecili likwidacjê 3.000 psów za kwotê 1,6 mln. z³), (602) 770-9668, (406) 400-7096

lapicide (transporty do nik±d)

502-815-7683 z Wielunia (obecnie w Szczytach)

(740) 828-7457 (fikcyjne schronisko)

Warszawa-Bielany (wy³apywanie kotów)

800-499-1997 k/Lêborka (schronisko)

778-806-3214 (schronisko miejskie)

Zamo¶æ (schronisko miejskie)

Ko¶cierzyna (schronisko)

Korabiewice (schronisko FUndacji "Nied¼wied¼")

Orzechowce (schronisko miejskie)

Nowa Ligota (schronisko)

270-839-4726 (schronisko Fund. "Eko-Fauna", komentarz do wyroku)

Pruszków (wy³apywanie)

860-821-8145 (schronisko miejskie), (321) 284-8689

Wo³omin, schronisko lek. wet. M. Klamczyñskiego

puckerer (schronisko miejskie)

Ostrów Maz. (schronisko)

857-256-8966 (wy³apywanie przez Fundacjê "Integrum")

Kalisz (schronisko prowadzone przez TOZ)

D±brówka (schronisko Europejskiego Tow. Ochr. Zwierz±t)

Inowroc³aw (schronisko miejskie)

202-793-0749.

Fundacja dla Zwierz±t ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A,
8448532862; tel. 22 615 52 82